Naturvård & status

Hur det står till med våra fladdermöss i Sverige är faktiskt inte helt känt. Det saknas ännu många studier för att vi faktiskt ska få veta var många arter finns, och hur många av dem det finns. Men klart är att några arter mår mycket bra, andra mår halvbra och flera är hotade, kanske rent av starkt utrotningshotade. Orsakerna är flera, bland annat förändringar i landskapsbilden rent generellt.

Landskapet förändras

Det blir allt färre våtmarker, färre öppna skogar med gamla träd och färre lämpliga lokaler för sommar- såväl som vinterboningar. Även miljögifter och utsläpp bidrar, som för djur och natur i allmänhet, till sämre förhållanden. Kort sagt kan man säga att sådant som drabbar insekter, drabbar också fladdermöss. Men man ska komma ihåg att viss mänsklig aktivitet faktiskt är bra för fladdermöss, utan oss hade de knappast kunna bo i Norden alls. Vi bidrar inte minst med hus, men också historiskt sett, med bra miljöer såsom vårt kulturlandskap, öppna ängar och små skogsdungar med en rik flora och fauna. Tyvärr för många djur, inklusive oss själva, så har vi dock slutat hålla liv i kulturlandskapet.

Gifter

Insektsbekämpning och konserveringsmedel mm som hamnar i naturen drabbar naturligtvis fladdermöss, som allt annat. De får i sig ämnen som tungmetaller, DDT och PCB genom sina byten. Gifterna lagras i fettet och mot slutet av övervintringsperioden, när fettreserverna är små, så frigörs gifterna. Inte minst drabbar detta ungarna som får i sig gifter med modersmjölken. Eftersom fladdermöss bara får en unge per år, så är populationerna extra känsliga.

Lagar

Enligt jaktlagen (§3) är alla fladdermöss fredade, det vill säga att de inte får avlivas eller fångas. Dessutom är miljöer som är viktiga för fladdermössen, såsom födoområden, övervintrings- och yngelplatser, skyddade genom ”Överenskommelsen om skydd av fladdermuspopulationer i Europa", vilken trädde i kraft 1994. Detta innebär att områden som nyttjas av fladdermöss skall visas särskild hänsyn.

Om man har problem med fladdermöss i hus eller liknande får detta åtgärdas endast mellan 15 april och 1 juni eller mellan 15 augusti och 15 september. Mer information finns hos Naturvårdsverket.

 

Fladdermus.net - Graptolit 2015 © Copyright. Foto: Jens Rydell, Illustration: Olof Helje