inventering

fladdermus.net

Tillsammans har vi 50 års erfarenhet av fladdermöss, forskning och information. Fältinventering och utredning sker alltid av disputerade zoologer i enlighet med gällande riktlinjer. Vi använder oss av manuella metoder såväl som automatisk registrering av fladdermössens ljud med modern teknik.

Alla projekt dokumenteras med högkavlitativt foto och eventuella åtgärdsförslag grundar sig i den senaste forskningen.

 

Vi inventerar fladdermöss och insektsfaunan i landskapet, utreder konsekvenser, möjligheter och åtgärder i samband med vindkraftsprojektering, stadsplanering och reservatsbildning samt bistår med expertis i natur- och kulturvårdsprojekt.

 

Alla Sveriges fladdermusarter är fredade enligt jaktlagen och fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Sverige har dessutom förbundit sig att främja fladdermusbestånden och skydda fladdermössens jaktområden och boplatser enligt avtalet EUROBATS. Detta innebär att fladdermusfaunan alltid skall utredas när landslapet förändras. I EU:s Habitatdirektiv anges fyra arter, för vilka Sverige har skyldighet att skapa särskilda bevarandeområden: större musöra, dammfladdermus, Bechsteins fladdermus och barbastell. Detta har ännu inte gjorts.

INVENTERING AV FLADDERMÖSS OCH INSEKTER I DET SVENSKA LANDSKAPET

fladdermöss

i människans värld

vindkraft, naturvård

och stadsplanering

kurser, föreläsningar

och guidningar

Pågående projekt

Utställning: Botaniska trädgården Göteborg

 

Naturvårdsinventering: Hovdala slott, Fjärås Bräcka, Äskhult by

 

Stadsplanering: Gamlestan, Gbg, Stora Sköndal Sthlm m fl

 

Vindkraftsutredning: Lösing, Blisterliden, Fagerberg, Örum, Ånhammar och Stensåsa vindparker

 

Tidigare uppdragsgivare i urval (utredning/inventering)

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen Västra Götaland

Partille kommun

Trafikverket

Eolus Vind

Vattenfall

Stena Renewable

COWI

Ramböll

WSP Sverige

Härryda kommun

Marks kommun

Energimyndigheten

 

 

Pro Natura

Örnborg Kyrkander

Bützow attorneys ltd

JBA Vind

Melica

Pro Natura

Ekologgruppen

Ekologigruppen

Naturföretaget

ÅF Infrastructure

Partillebo

Ramström Vind

Lunds universitet

Johan Eklöf (C) All rights reserved. Photo (C) Jens Rydell.